Seura kouluttaa laatimansa opetussuunnitelman mukaisesti eri laivurikursseja sekä oman laatujärjestelmänsä mukaisesti veneilykursseja sekä päällikkökurssia. Lisäksi tarjolla on erilaisia erikoiskursseja.

Seura pyrkii herättämään ja edistämään merenkulun ja järviveneilyn harrastusta hallinnoimalla ja ylläpitämällä retkitukikohtia, jotka palvelevat jäsenistöä veneilykohteina ja retkitukikohtina.

Lisäksi seura tarjoaa katsastustoimintaa, kilpailuja, erilaisia seuratoimintoja, nuorisotoimintaa, liikuntamahdollisuuksia sekä muita seurapalveluita.

Hallinto

Tampereen Navigaatioseuran toimintaa johtaa ja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittavat kommodori (puheenjohtaja), varakommodori (varapuheenjohtaja) ja kahdeksan muuta jäsentä.

Seuran sääntöjen mukainen vuosikokous pidetään hallituksen kutsun mukaisesti helmikuussa.

Hallitus laatii vuosikokoukselle esityksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä esityksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Hallitus vastaa seuran sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamisesta laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Hallitus järjestää toiminnan suunnittelun ja organisoinnin kannalta tarvittavia tilaisuuksia ja aktivoi muita toimihenkilöitä ja seuran jäseniä osallistumaan seuran toimintaan ja kehittämiseen.

Hallitus asettaa ja nimeää seuran toiminnan järjestämiseksi tarvittavia toimikuntia ja työryhmiä sekä muita toimihenkilöitä ja määrittelee niille tehtävät.

Jäsenyydet

Seura on jäsenenä Suomen Navigaatioliitto ry:ssä ja jaosjäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ssä. Seura on myös Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen vuoden 2021 alusta alkaen. HLU tuottaa seuralle taloushallinto- ja kirjanpitopalveluita.

Harrasteveneily

Seura pyrkii herättämään ja edistämään merenkulun ja järviveneilyn harrastusta hallinnoimalla ja ylläpitämällä retkitukikohtia, jotka palvelevat jäsenistöä veneilykohteina ja retkitukikohtina.

Retkitukikohdista neljä, Kuteri, Vähä-Lampisaari, Riekkola ja Kalliomäki sijaitsevat Näsijärven vesistössä. Lisäksi seuran jäsenet voivat vierailla Vilppulan Veneilijöiden Honkatorpalla Pohjaslahdella. Meritukikohta Korppoonranta sijaitsee Saaristomerellä Korppoon kunnassa.

Tammerkosken yläjuoksulla sijaitseva toimintakeskus Pajasaari palvelee harrasteveneilyn lisäksi lähes ympärivuotisesti jäsenistön koulutus- ja kokoontumistilana.

Opetustoiminta

Seura järjestää monipuolista ja eri tasoista koulutusta aloittelijasta kokeneemmille vesilläliikkujille. Tavoitteena on veneilyturvallisuuden parantaminen.

Navigointikoulutus

Seura kouluttaa laatimansa opetussuunnitelman mukaisesti saaristo-, rannikko- ja avomerilaivureita. Opetus noudattaa Suomen Navigaatioliiton koulutusohjelmaa niin, että kurssin päättymisen jälkeen oppilailla on valmiudet suorittaa hyväksytysti kyseinen tutkinto ja saada siitä laivurin arvonimi sekä halutessaan sitä todistava diplomi. Säännölliset laivuritentit pidetään keväällä huhtikuussa, syksyllä joulukuussa. Avomerikurssi kestää syksystä kevääseen ja tenttitilaisuus on keväällä. Näiden lisäksi on mahdollisuus järjestää tarvittaessa ylimääräisiä tenttejä.

Veneilykoulutus ja erikoiskurssit

Toimintavuonna järjestetään käytännön veneilykurssi veneilyä aloittaville sekä venepäällikkökurssi. Venepäällikkökurssin sisältöä on päivitetty ja käytännön harjoitukset toteutetaan kokonaisuudessaan Näsijärvellä. Venepäällikkökurssin hyväksytysti suoritettuaan osallistuja voi hakea kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Traficomilta. Kurssit perustuvat seuran omaan Traficomille auktorisoituun laatujärjestelmään.

Erikoiskursseina järjestetään SPV:n järjestelmän mukainen CEVNI-kurssi sekä Rannikkolaivurin radiotutkinto (meri-VHF) -kurssi. Rannikkolaivurin radiotutkinnon annon tilaisuuksia järjestetään kurssin lisäksi tarvittaessa.

Laatujärjestelmän laatupäällikkönä toimii Heidi Heino, koulutuspäällikkönä Tommi Meriluoto sekä koulutuskoordinaattorina Kim Virtanen.

Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminta tukee osaltaan koulutuksen ja kokemuksen myötä opittujen taitojen kehittymistä. Kilpailujen ajankohdista tiedotetaan Pajasaaren ilmoitustaulun, verkkosivujen, sähköpostin ja Facebookin kautta.

Kaudelle 2021 on suunniteltu seuraavat kilpailut:

Syyskuussa yönavigointiharjoitus Näsijärvellä

Marraskuussa 2021 – Tammikuussa 2022 Merikarttanavigoinnin karsintakilpailu

Katsastustoiminta

Venekatsastus jatkuu katsastamalla veneet katsastussääntöjen mukaisesti. Katsastuspaikat ja -ajankohdat pysyvät ennallaan, mutta Tampereella katsastuksia pyritään keskittämään Santalahden ja Naistenlahden satamiin.

Seuratoiminta ja juhlat

Seura on perustettu vuonna 1966 ja suunnitelmavuosi on täten seuran 55. toimintavuosi. Erityisiä juhlallisuuksia ei ole suunnitteilla, mutta pitkäaikainen toiminta nostetaan esiin seuran tiedottamisessa. Tarkoituksena on myös palkita ansioituneita seuratoimijoita ansiomerkein ja huomionosoituksin tavanomaista runsaammin suunnitelmavuoden aikana.

Jäseniltoja jatketaan tiistaisin kevät- ja syyskaudella huomioiden vallitsevat koronarajoitukset.  Iltoihin pyritään löytämään mahdollisimman kiinnostavia ja monipuolisia aiheita veneilyn eri osa-alueilta. Hallitus toivookin, että jäsenistö myös aktivoituisi ja kertoisi toiveista ohjelmatarjontaan.

Helsingin venemessut helmikuussa järjestetään koronapandemian vuoksi verkossa, joten seuran perinteistä bussimatkaa messuille ei ole ohjelmassa.

Veneilykauden lipunnostotilaisuus järjestetään keväällä Pajasaaressa. Tilaisuuden ajankohta päätetään myöhemmin johtuen vallitsevasta koronatilanteesta. Lipunlaskutilaisuus pidetään jäseniltana syys-lokakuussa.

Pikkujoulut järjestetään marraskuussa Pajasaaressa.

Kahviotoiminta

Kahviotoimintaa on hieman supistettu. Koulutusiltoina ei ole erillistä henkilöä keittämässä kahvia, vaan sen tekee koulutusväki tauolla ja tarvittaessa. Kurssilaisilla on yleensä omat eväät ja se on näkynyt laskevana menekkinä kahvion myynnissä.

Kiinteistötoimi

Tampereen kaupungin suunnitelmissa on remontoida Pajasaaren kulkusilta mahdollisesti tulevana kevään ja alkukesän aikana, tämä tarkoittaa mahdollista katkosta Pajasaaren käytössä.

Retkitukikohdat

Tarvittaessa tukikohtien koronaohjeistusta päivitetään seuran hallituksen toimesta.

Edellisien vuosien tapaan talousarvioissa on kiinnitetty huomiota tukikohtien turvallisuuteen, viihtyvyyteen sekä laadun kehittämiseen. Suunnitelmissa on joitakin remontteja ja investointeja mm.

  • Vähä-Lampisaaren kaasuhellan uusiminen
  • Kuterin grillikatoksen kattoremontti
  • Riekkolan kesäkeittiön rakentaminen
  • Korppoon rannan penkereen korjaaminen

Tukikohtien ylläpitoa hoidetaan isäntäpariskuntien ja seuran kiinteistövastaavan johdolla. Veneilykauden aikana kussakin tukikohdassa järjestetään tapahtumapäiviä, joissa isäntien johdolla talkoovoimin rakennetaan uutta, kunnostetaan vanhaa ja vietetään muuten vain aikaa yhdessä.

Hallitus on aktiivisesti yhteydessä Näsijärven alueen kuntiin kantaa ottaen, kommentoiden ja seuraten vesistön rantojen käytön kehitystä.

Koulutusalus

Koulutusalusta (Navis) käytetään pääsääntöisesti seuran järjestämiin koulutuksiin. Huolto- ja kunnostustöitä tehdään ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta ostopalveluna sekä talkoilla etupäässä talvitelakoinnin aikana.

Koulutusaluksen tekninen ikä aiheuttaa merkittävää huoltotarvetta ja epävarmuutta toimintakuntoon.

Veneilykoulutuksen varmistamiseksi ja vetovoiman lisäämiseksi on tarpeen harkita koulutusveneen toimintakunnon ja –tason parantamista. Tästä syystä selvitetään nykyisen veneen kunnostuksen tarpeet ja kustannukset verrattuna mahdollisesti harkittavan uuden toimivan koulutusveneen hankintahintaan ja varustuksen arvoon. Selvitystyön pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä.

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota seuran juniori-ikäisille mahdollisuus kehittää vesillä liikkumisessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Junioritoimintaan on alustavasti suunniteltu seuraavia tapahtumia: touko-kesäkuussa retki Vähä-Lampisaareen ja heinäkuussa perinteinen junnuleiri. Nuorisovastaavat selvittelevät sopivaa paikkaa leirin järjestämiseksi.

Eskaaderi Kreikan Kosilta

Seuran jäsenet järjestävät eskaaderin yhdessä vastuullisen matkanjärjestäjän kanssa 18.- 25.9. Kreikan Kosilta. Matkalle osallistuvat jäsenet hoitavat yhdessä matkanjärjestäjän kanssa kaikki eskaaderiin liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset vastuut ja velvoitteet. Seura roolina on  tarjota järjestäjille mahdollisuus käyttää seuran tiedotuskanavia (www-sivut, facebook, sähköposti jne.)   eskaaderin markkinointiin ja tiedottamiseen. Myös Pajasaaren kokoustiloja voidaan käyttää  eskaaderin järjestelyihin liittyviin tilaisuuksiin.

Ympäristötoiminta

Ympäristöasiat otetaan huomioon tukikohta- ja veneilytoiminnassa mm. pyrkimällä vähentämään tukikohtien energiankulutuksia parantamalla tekniikkaa ja lisäeristämällä. Lisäksi tukikohtien jätevesien käsittelyä pyritään parantamaan täyttämään uudet asetukset.

Tiedotustoiminta

Seuran sekä ulkoista että sisäistä tiedottamista pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan siirtymällä entistä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen. Myös uuden ilmoittautumisjärjestelmä Ilmarin ja  jäsenrekisteri Jalmarin käyttö antaa tähän uusia ja tehokkaampia keinoja.

Ruori-lehti ilmestyy jäsenille kaksi kertaa vuodessa. Se postitetaan kaikille jäsenrekisterissä oleville jäsenille sekä seuramme yhteistyökumppaneille. Ensimmäisessä numerossa, joka ilmestyy tammi-helmikuun vaihteessa, tärkeimpänä asiana on vuosikokouskutsu. Julkaisussa on myös ilmoitushinnasto kevät-Ruoriin. Toisena numerona ilmestyy kevät-Ruori laajempana julkaisuna. Tähän on tarkoitus koota mahdollisimman kattava jäseniä kiinnostava lukupaketti erilaisista aiheista. Myös hankitut ilmoitukset keskittyvät tähän Vapun tienoilla ilmestyvään julkaisuun.

Seuran nettisivujen tietojen päivitystä aktivoidaan ja sisältöä kehitetään edelleen.

Seuran Facebook –sivuja käytetään nettisivujen tiedotusta tukevana kanavana ja tarpeen mukaan myös sponsoroitua mainontaa käytetään lähinnä opetustoiminnan markkinointiin.

Sähköpostitiedotusta jatketaan lähettämällä Kommodorin tiedotteita tarpeen mukaan ja samanaikaisesti pyritään aktivoimaan uusia jäseniä liittymään vastaanottajiksi sähköpostilistalle.

Aamulehden ”Harrasta ja luo” –liitteitä voidaan hyödyntää opetustoiminnan markkinoinnissa ja myös Seurat –palstaa voidaan käyttää tiedottamiseen tarvittaessa.

Täydentävänä tiedotuskanavana toimii Pajasaaren ilmoitustaulu.

Liikunta

Liikuntaharrastukset jatkuvat seuraavasti:

  • Lentopallon pelaaminen jatkuu entiseen tapaan kaupungilta varatussa tilassa torstaisin kevät- ja syyskaudella.
  • Lentopalloa ja muita seurapelejä harrastetaan Kalliomäen tukikohtaan valmistuneella uudella kentällä kesäkaudella.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa toisten veneseurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan osallistumalla yhteisiin palavereihin ja tapahtumiin. Tavoitteena on yhteistoiminnan lisääminen ja tehostaminen.

Hyvää yhteistyötä Vilppulan Veneilijöiden kanssa jatketaan edelleen heidän Honkatorppa-tukikohtansa vierailukäytön kehittämiseksi.

Osallistutaan edellisellä kaudella uudelleen käynnistettyihin kommodorikokouksiin.

Tampereen kaupungin kanssa neuvotellaan Naistenlahden laiturin pidentämisestä lisäpaikkojen saamiseksi ja Pajasaaren toimintakeskuksen toimintaedellytysten parantamiseksi. Pajasaaren kiinteistön toimivuuden lisäksi on tärkeää myös turvata pysäköintipaikkojen säilyminen Mältinrannassa opetus-, tapahtuma- ja huoltotoiminnan tarpeisiin.

Talous

Talousarvioesitys sisältää etupäässä toiminnan kannalta välttämättömiä käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä korjauksia. Nämä pystytään rahoittamaan entisillä jäsenmaksuilla ja käyttökorvauksilla, mikäli seuralaisten talkootyöt jatkuvat entisessä laajuudessa.

Seuran taloustilannetta voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden vakaana. Keinoja Pajasaaren käyttöasteen nostamiseksi tulisi pohtia, jotta toimintakeskuksen kuluja voitaisiin jakaa useamman eri toiminnon kesken. Koulutusaluksen osalta vuoden 2021 talousarvio sisältää normaalit menot, mahdolliset lisäsatsaukset ja niiden tarkempi ajankohta päätetään selvitysten valmistuttua.

Toimintasuunnitelmaa täydentävät erillisinä tapahtumakalenteri ja opetuskalenteri, jotka julkaistaan jäsenistön tietoon mm. kotisivuilla ja Ruori-lehdessä.

Seuran hallitus perustaa kauden toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa siihen, että seuran yhteishenki pysyy vahvana, jolloin seuraa voidaan siltä pohjalta kehittää ja tarpeelliset tehtävät tulevat hoidetuiksi vanhan hyvän talkoohengen mukaisesti.

Tampereella 23.2.2021

Tampereen Navigaatioseura ry