Seura kouluttaa laatimansa opetussuunnitelman mukaisesti eri laivurikursseja sekä oman laatujärjestelmänsä mukaisesti veneilykursseja sekä päällikkökurssia. Lisäksi tarjolla on erilaisia erikoiskursseja.

Seura pyrkii herättämään ja edistämään merenkulun ja järviveneilyn harrastusta hallinnoimalla ja ylläpitämällä retkitukikohtia, jotka palvelevat jäsenistöä veneilykohteina ja retkitukikohtina.

Lisäksi seura tarjoaa katsastustoimintaa, kilpailuja, erilaisia seuratoimintoja, nuorisotoimintaa, liikuntamahdollisuuksia sekä muita seurapalveluita.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Hallinto

Tampereen Navigaatioseuran toimintaa johtaa ja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittavat kommodori (puheenjohtaja), varakommodori (varapuheenjohtaja) ja kahdeksan muuta jäsentä.

Seuran sääntöjen mukainen vuosikokous pidetään hallituksen kutsun mukaisesti helmikuussa.

Hallitus laatii vuosikokoukselle esityksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä esityksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Hallitus vastaa seuran sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamisesta laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Hallitus järjestää toiminnan suunnittelun ja organisoinnin kannalta tarvittavia tilaisuuksia ja aktivoi muita toimihenkilöitä ja seuran jäseniä osallistumaan seuran toimintaan ja kehittämiseen.

Hallitus asettaa ja nimeää seuran toiminnan järjestämiseksi tarvittavia toimikuntia ja työryhmiä sekä muita toimihenkilöitä ja määrittelee niille tehtävät.

Jäsenyydet
Seura on jäsenenä Suomen Navigaatioliitto ry:ssä ja jaosjäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ssä.

Harrasteveneily
Seura pyrkii herättämään ja edistämään merenkulun ja järviveneilyn harrastusta hallinnoimalla ja ylläpitämällä retkitukikohtia, jotka palvelevat jäsenistöä veneilykohteina ja retkitukikohtina.

Retkitukikohdista neljä, Kuteri, Vähä-Lampisaari, Riekkola ja Kalliomäki sijaitsevat Näsijärven vesistössä. Lisäksi Pohjaslahdella on Vilppulan Veneilijöiden kanssa yhteiskäyttösopimuksella Honkatorppa. Meritukikohta Korppoonranta, sijaitsee Saaristomerellä Korppoon kunnassa.

Tammerkosken yläjuoksulla sijaitseva toimintakeskus Pajasaari palvelee harrasteveneilyn lisäksi lähes ympärivuotisesti jäsenistön jäsen-, koulutus- ja kokoontumistilana.

Opetustoiminta
Seura järjestää monipuolista ja eri tasoista koulutusta aloittelijasta kokeneemmille vesilläliikkujille. Tavoitteena on veneilyturvallisuuden parantaminen.

Navigointikoulutus

Seura kouluttaa laatimansa opetussuunnitelman mukaisesti saaristo-, rannikko- ja avomerilaivureita. Opetus noudattaa Suomen Navigaatioliiton koulutusohjelmaa niin, että kurssin päättymisen jälkeen oppilailla on valmiudet suorittaa hyväksytysti kyseinen tutkinto ja saada siitä laivurin arvonimi sekä halutessaan sitä todistava diplomi. Säännölliset laivuritentit pidetään keväällä huhtikuussa, syksyllä joulukuussa. Avomerikurssi kestää syksystä kevääseen ja tenttitilaisuus on keväällä. Näiden lisäksi on mahdollisuus järjestää tarvittaessa ylimääräisiä tenttejä.

Veneilykoulutus

Toimintavuonna järjestetään käytännön veneilykurssi veneilyä aloittaville sekä venepäällikkökurssi. Venepäällikkökurssin hyväksytysti suoritettuaan osallistuja voi hakea kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Traficomilta. Kurssit perustuvat seuran omaan Traficomille auktorisoituun laatujärjestelmään. Laatujärjestelmän laatupäällikkönä toimii Christian Kutschke, koulutuspäällikkönä Reetta Tuomola sekä koulutuskoordinaattorina Kim Virtanen.

Erikoiskurssit

Erikoiskursseina järjestetään SPV:n järjestelmän mukainen CEVNI-kurssi syksyllä sekä lisäksi tarvittaessa tentti keväällä. Traficomin alainen vuokraveneen kuljettajakurssi pidetään keväällä sekä meri-VHF-tentti keväällä ja kurssi ja tentti syksyllä. Lisätentit pidetään tarpeen mukaan.

Ensiapukoulutus

Seura järjestää yhdessä SPR:n kanssa ensiapukoulutuksen (EA1) edellyttäen vähintään 10 osallistujaa.

Seura etsii uusia kouluttajia sekä navigointi-, veneily- että erikoiskursseille.

Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminta tukee osaltaan koulutuksen ja kokemuksen myötä opittujen taitojen kehittymistä. Kilpailujen ajankohdista tiedotetaan Pajasaaren ilmoitustaulun, verkkosivujen, sähköpostin ja Facebookin kautta.

Kaudelle 2020 on suunniteltu seuraavat kilpailut:

15.1.2020: Merikarttanavigoinnin SM-karsintakisan tehtävien palautus. Merikarttanavigoinnin karsintakisan 20 parasta osallistuvat valtakunnalliseen loppukilpailuun huhtikuussa.

Käytännön navigointikilpailu on tähän asti järjestetty syyskuussa. Osallistujia on viime aikoina yhä vähäisempi määrä seuran jäseniä. Vuoden 2020 aikana pohditaan, mikä saisi jäsenet liikkeelle aiempaa paremmin. Olisiko ajankohdalla vaikutusta tähän, tai voitaisiinko kilpailu yhdistää muihin tapahtumiin, esimerkiksi tukikohtatapaamisten yhteyteen.

Katsastustoiminta
Venekatsastus jatkuu katsastamalla veneet katsastussääntöjen mukaisesti. Nykyisistä katsastajista kahdeksan jatkaa tehtävissään vuonna 2020. Täydennyskoulutustarve on kolmelle. Katsastuspaikat pysyvät ennallaan, mutta Pyhäjärven puolta seurataan tarpeiden puolesta.

Katsastukseen etsitään uutta katsastusvastaavaa.

Seuratoiminta ja juhlat

Kerhoillat muuttivat nimensä jäsenilloiksi. Jäseniltoja jatketaan tiistaisin kevät- ja syyskaudella. Sinne pyritään edelleen löytämään mahdollisimman kiinnostavia ja monipuolisia aiheita veneilyn eri osa-alueilta. Hallitus kuitenkin toivoo, että jäsenistö myös aktivoituisi ja kertoisi toiveista ohjelmatarjontaan.

Venemessumatka Helsingin venemessuille järjestetään lauantaina 8.2.2020.

Lipunnostotilaisuus on ollut osallistujamäärissä laskusuunnassa. Tapahtuma järjestetään Pajasaaressa 28.4.2020 jäseniltana. Lipunlasku tilaisuus pidetään jäseniltana syys-lokakuussa.

Kahviotoiminta

Kahviotoimintaa on hieman supistettu. Koulutusiltoina ei ole erillistä henkilöä keittämässä kahvia, vaan sen tekee koulutusväki tauolla ja tarvittaessa. Kurssilaisilla on yleensä omat eväät ja se on näkynyt laskevana tuottona kahvionmyynnissä. Juhlatoimikuntaan ei ole aktiivisia ilmoittautuneita.

Kiinteistötoimi

Pajasaaren energiasäästöinvestointeja jatketaan Tampereen kaupungin kanssa PTS-suunnitelman mukaisesti. Kuluvana vuonna suunnitelmissa on kesäpaviljongin lämpöeristetöiden lisäämisen loppuun saattaminen ja lisää ikkunoiden uusimista. Pajasaaren AV-laitteet uusitaan kevään aikana.

Retkitukikohdat

Edellisien vuosien tapaan talousarvioissa on kiinnitetty huomiota tukikohtien turvallisuuteen, viihtyvyyteen sekä laadun kehittämiseen. Muutaman vuoden runsaiden investointien jälkeen suunnitelmissa ei ole isoja hankkeita. Suunnitelmissa on kuitenkin joitakin pieniä remontteja ja investointeja.
– Vähä-Lampisaaren ja Kuterin laitureiden kunnostamisen jatkaminen
– Kalliomäen pesupisteen rakentaminen
– Vähälampisaaren aurinkopaneelien uusiminen

Tukikohtien ylläpitoa hoidetaan isäntäpariskuntien ja seuran kiinteistövastaavan johdolla. Veneilykauden aikana kussakin tukikohdassa järjestetään tapahtumapäiviä, joissa isäntien johdolla talkoovoimin rakennetaan uutta, kunnostetaan vanhaa ja vietetään muuten vain aikaa yhdessä.

Retkitukikohtasäännöt pyritään päivittämään ennen veneilykauden alkua.

Hallitus on aktiivisesti yhteydessä Näsijärven alueen kuntiin kantaa ottaen, kommentoiden ja seuraten vesistön rantojen käytön kehitystä.

Koulutusalus
Koulutusalusta käytetään pääsääntöisesti seuran järjestämiin koulutuksiin ja muihin seuran toimihenkilöiden omiin harjoituksiin, tietyin edellytyksin sen ollessa vapaana.

Huolto- ja kunnostustöitä tehdään varsinaisesti talvitelakoinnin aikana. Navikselle etsitään uutta veneisäntää.

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota seuran juniori-ikäisille mahdollisuus kehittää vesillä liikkumisessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Junioritoimintaan on suunniteltu seuraavia tapahtumia: touko-kesäkuussa järjestetään retki Vähä-Lampisaareen, johon osallistuu kolme ohjaajaa ja 5-6 lasta. Heinäkuun lopussa 22.-26.7. järjestetään perinteinen veneleiri Isosaaressa.

Ympäristötoiminta

Ympäristöasiat otetaan huomioon tukikohta- ja veneilytoiminnassa mm. pyrkimällä vähentämään tukikohtien energiankulutuksia parantamalla tekniikkaa ja lisäeristämällä. Lisäksi tukikohtien jätevesien käsittelyä pyritään parantamaan täyttämään uudet asetukset.

Tiedotustoiminta

Seuran sekä ulkoista että sisäistä tiedottamista pyritään tehostamaan ja ylläpitämään mm. seuraavin keinoin:

Ruori-lehti ilmestyy jäsenille kolme kertaa vuodessa. Se postitetaan kaikille jäsenrekisterissä oleville jäsenille sekä seuramme yhteistyökumppaneille. Ensimmäisessä numerossa, jonka jäsenet saavat tammi-helmikuun vaihteessa, on tärkeimpänä asiana vuosikokouskutsu. Julkaisussa on myös ilmoitushinnasto Ruori-lehteen. Ilmoitushankintaa pyritään tehostamaan ja saamaan uusia ilmoittajia. Kevään jäsenillat ja muut julkaisuhetkellä tiedossa olevat tapahtumat ovat myös tässä numerossa.

Toinen, ns. jäsenmaksujulkaisu, sisältäen myös vuosikokouksen hyväksymän jäsenmaksulaskun, postitetaan jäsenille maaliskuun alkupuolella.

Kolmantena ilmestyy kevät-Ruori vuoden laajimpana julkaisuna. Tähän on tarkoitus koota mahdollisimman kattava jäseniä kiinnostava lukupaketti erilaisista aiheista. Myös hankitut ilmoitukset keskittyvät tähän Vapun tienoilla ilmestyvään julkaisuun.

Seuran tarkoituksena on myös koota työryhmä lehden sisällön, ulkoasun ym. uudistamiseen.

Nettisivujen päivitystä ja sisältöä kehitetään edelleen mahdollisuuksien mukaan ja tietojen päivittämistä aktivoidaan entisestään.

Seuran Facebook –sivuja käytetään nettisivujen tiedotusta tukevana kanavana ja tarpeen mukaan myös sponsoroitua mainontaa hyödyntäen.

Sähköpostitiedotusta jatketaan lähettämällä Navis seuratiedotteita säännöllisesti noin kuukauden välein ja samanaikaisesti pyritään aktivoimaan uusia jäseniä liittymään vastaanottajiksi sähköpostilistalle.

Aamulehden ”Harrasta ja luo” –liitteitä hyödynnetään opetustoiminnan markkinoinnissa.

Koulutustoiminnan tarjonnan tiedottamista jatketaan mm. avoimilla tiedotteilla satamissa ja muiden veneilyseurojen tiedotuskanavien kautta.

Täydentävänä tiedotuskanavana toimii Pajasaaren ilmoitustaulu.

Liikunta

Liikuntaharrastukset jatkuvat seuraavasti:
– Lentopallon pelaaminen kaupungilta varatussa tilassa torstaisin kevätkaudella ja syyskauden jatkosta keskustellaan.
– Lentopalloa ja muita seurapelejä harrastetaan Kalliomäen tukikohtaan valmistuneella uudella kentällä kesäkaudella.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa toisten veneseurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan osallistumalla yhteisiin palavereihin ja tapahtumiin. Tavoitteeksi otetaan yhteistoiminnan lisääminen ja tehostaminen. Erityisesti yhteistyötä Vilppulan Veneilijöiden kanssa heidän Honkatorppa-tukikohtansa käytön jatkamiseksi kehitetään edelleen.

Osallistutaan edellisellä kaudella uudelleen käynnistettyihin kommodorikokouksiin.

Tampereen kaupungin kanssa on sovittu, että Naistenlahdelle saadaan oma laituri.

Talous

Suuria investointeja ei alkavalla toimintakaudella ole tiedossa. Talousarvioesitys sisältää ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömiä käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä korjauksia. Nämä pystytään rahoittamaan entisillä jäsenmaksuilla ja kulukorvauksilla, mikäli seuralaisten talkootyöt jatkuvat entisessä laajuudessa. Loput vanhojen jäsenavainten panttimaksut tuloutetaan seuraavan toimintakauden aikana.

Vaikka seuran tulevaisuus ei toistaiseksi olekaan vakavasti uhattuna, joutuu hallitus selvittämään erilaisia toiminnan jatkuvuuden turvaamisen vaihtoehtoja. Toistaiseksi pystymme toimimaan tehostamalla menojen sopeuttamista tuloihin, mutta maksavien jäsenten ja meille niin tärkeiden kouluttajien vähentymisen jatkuessa joudumme varautumaan myös joko aikaisempaa suurempiin jäsen- ym. maksujen korotuksiin tai mahdollisesti luopumaan ainakin osasta omia tukikohtia, ellemme pysty kehittämään täysin uutta ansaintamallia.

Lopuksi

Toimintasuunnitelmaa täydentävät erillisinä tapahtumakalenteri, opetuskalenteri ja kilpailukalenteri, jotka saatetaan jäsenistön tietoon keväällä 2020 ilmestyvässä Ruori-lehdessä, sekä kotisivuilla olevassa tapahtumakalenterissa.

Seuran hallitus perustaa kauden toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa siihen, että seuran yhteishenki pysyy vahvana, jolloin seuraa voidaan siltä pohjalta kehittää ja tarpeelliset tehtävät tulevat hoidetuiksi vanhan hyvän talkoohengen mukaisesti.

Tampereella 18.2.2020