Tampereen Navigaatioseura ry:n säännöt

1§                 Yhdistyksen nimi on Tampereen Navigaatioseura ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Nimestä voidaan  käyttää epävirallista lyhennettä TaNS. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2§                 Seuran tarkoituksena on herättää ja edistää merenkulun ja veneilyn harrastusta sekä kehittää ja ylläpitää jäsentensä vesiliikennetietoja ja -taitoja.

3§                 Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura toimeenpanee merenkulun ja veneilyn opetus- ja koulutustilaisuuksia, harjoituksia ja kilpailuja, harjoittaa yleistä valistustoimintaa sekä järjestää jäsenistölleen yhteisiä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia harrastuksen toteuttamiseen. Seura ja sen jäsenet antavat mahdollisuuksiensa mukaan vapaaehtoista apua meripelastustoimintaan.

4§                 Seura voi toimintaansa varten omistaa ja vuokralle ottaa kiinteistöjä ja maa- ja vesialueita sekä huoneistotiloja ja niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita.

Seuran hallinto

5§                 Seuran toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kommodori (puheenjohtaja), varakommodori (varapuheenjohtaja) ja kahdeksan muuta jäsentä. Kommodorin ja varakommodorin toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Muut hallituksen jäsenet valitaan siten, että neljä (4) heistä on vuosittain erovuorossa. Jäsenen toimikausi päättyy toisen valintaa seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan arvalla heti vaalin jälkeen. Kaikki edellä mainitut hallituksen jäsenet voidaan valita välittömästi uudelleen. Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

6§                 Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan vara-kommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, kommodori tai varakommodori heidän joukossaan, on kokouksessa saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajana toimivan kommodorin tai varakommodorin mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§                 Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8§                 Seurassa on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

9§                 Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös sekä toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajain tarkastettavaksi viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on jätettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.

10§               Seuran vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmikuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä yhteisesti hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus aikaisintaan kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta jäsenen antamalla osoitteella lähetettävällä kirjeellä tai samassa ajassa ennen kokousta julkaistavalla ilmoituksella hallituksen määräämässä seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11§               Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokous avataan;
valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
hyväksytään kokouksen esityslista;
esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
päätetään hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta kuluvalle toimintakaudelle;
valitaan kommodori, varakommodori ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tai muuten eroavien tilalle;
valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Jos jäsen haluaa saada asian seuran kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§               Seuran jäsenet ovat: varsinaisia jäseniä, oppilasjäseniä, juniorijäseniä, vakinaisia jäseniä ja kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen hyvämaineisen viisitoista ( 15) vuotta täyttäneen henkilön, joka on suorittanut seuran hyväksymän merenkulkututkinnon. Oppilas-jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen hyvämaineisen viisitoista (15) vuotta täyttäneen henkilön, joka on oppilaana merenkulkututkinnon suorittamiseen tähtäävällä tai muulla hallituksen hyväksymällä kurssilla. Ellei oppilasjäsen ole vuoden kuluessa liittymisestään suorittanut seuran hyväksymää merenkulkututkintoa, lakkaa hänen oppilasjäsenyytensä. Juniorijäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä alle kahdeksantoista   (18 ) vuotiaan henkilön, joka haluaa osallistua seuran nuorisotoimintaan, ulkopuolella tutkintoihin tähtäävän koulutuksen. Vakinaiseksi jäseneksi voi hallitus kommodorin esityksestä yksimielisellä päätöksellään kutsua seuran varsinaisen jäsenen, jonka jäsenyys on yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään viisitoista (15) vuotta. Kunniajäseneksi seura voi hallituksen esityksestä kokouksessaan äänten kolme neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut seuran tarkoitusperien hyväksi.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia jäseniä ovat seuran varsinaiset ja vakinaiset jäsenet sekä kunniajäsenet. Oppilasjäsenillä ja juniorijäsenilläon läsnäolo- ja puheoikeus seuran kokouksissa.

13§               Liittyessään seuran jäseneksi on oppilasjäsen ja varsinainen jäsen velvollinen maksamaan seuran vuosikokouksen määräämän liittymismaksun. Varsinainen jäsen ja juniorijäsen on velvollinen maksamaan seuran vuosi-kokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun, joka juniorijäsenen osalta on yksi neljäsosa (1/4) varsinaisen jäsenen maksusta.  Maksu peritään ensimmäisen kerran siltä kalenterivuodelta, jonka aikana liittyminen tapahtuu. Hallituksen hyväksyessä oppilasjäsenen varsinaiseksi jäseneksi alkaa hänen jäsenmaksuvelvollisuutensa hyväksytyn tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Vakinaiset jäsenet ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

14§               Hallitus voi yksimielisellä päätöksellään määräajaksi tai ainaiseksi erottaa seuran jäsenen, joka on rikkonut sen sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan. Erotetulla on kuitenkin oikeus 30 päivän kuluessa siitä, jolloin hän sai tiedon päätöksestä, kirjallisesti saattaa asia seuran kokouksen ratkaistavaksi, jolloin erottamispäätöksen tekemiseksi vaaditaan, että sitä on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Jäsenen laiminlyödessä jäsenmaksunsa maksamisen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi sen kalenterivuoden päättyessä, jota laiminlyöty jäsenmaksu koskee.

15§               Jäsenellä ja juniorijäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen kommodorille. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Juniorijäsenen jäsenyys päättyy ilman eri ilmoitusta viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, kun hän täyttää kahdeksantoista (18) vuotta tai kun hallitus päätöksellään hyväksyy hänet muuhun jäsenryhmään kuuluvaksi.

Sääntöjen muuttaminen, seuran purkaminen

16§               Sääntöjen muuttamista, seuran purkamista tai sen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevan päätöksen tekemiseksi vaaditaan, että päätöstä on seuran kokouksessa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

17§               Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on luovutettava Suomen Meripelastusseura ry:lle.